ข้อตกลงการใช้งาน ผู้ให้บริการ (Provider)

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 15  กรกฏาคม 2563


 

1. บทนำ

เกี่ยวกับเรา QPER  คือ  แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือที่เป็นสื่อกลาง มีจุดมุ่งหมายในการอำนวยความสะดวก ระหว่างผู้ให้บริการ (Provider) ได้มีพื้นที่ ในการนำความรู้ความสามารถ และเวลา มาสร้างอาชีพ และผู้รับบริการ (User) ได้มีพื้นที่ค้นหาบริการ แบบ C2C (Customer to Customer ) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Andriod และ iOS

 

2. ข้อตกลงการใช้งานเงื่อนไขการใช้งาน

แอปพลิเคชัน นี้ เป็นของของบริษัท คิวเปอร์ จำกัด ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า QPER ได้กำหนดเงื่อนไขข้อตกลงการใช้งาน แอปพลิเคชัน นี้ โดยอนุญาตให้ผู้ใช้งานที่มีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปโดยผู้ใช้งานจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไข นโยบาย  ข้อกำหนด กฎระเบียบ และ คู่มือการใช้งานอย่างเคร่งครัด รวมทั้งข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในอนาคต  ในกรณีที่มีการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อตกลงเงื่อนไขการใช้งานโดยทาง QPERไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หาก ท่านยังคง แอปพลิเคชัน ต่อไป ถือว่าท่านตกลงยอมรับ ข้อกำหนดการใช้งานใหม่โดยปริยาย

 

3. การไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งาน 

หากผู้ใช้งานไม่ยอมรับปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งาน ทางบริษัท อาจปฏิเสธการใช้งานและ ไม่อนุญาตให้ท่านใช้งาน แอปพลิเคชัน   ทางบริษัทอาจใช้ดุลยพินิจในการระงับบัญชีชั่วคราว หรือ ถาวร หรือ ลบบัญชี โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

4. การยอมรับข้อกำหนด  

4.1 ผู้ใช้งานได้อ่านข้อตกลงการใช้งานอย่างละเอียด ผู้ใช้งาน เข้าใจ ยอมรับ และ ทราบดีว่าทาง QPER เป็นเพียงผู้ให้บริการ แอปพลิเคชัน  เป็นเพียงสื่อกลางที่ช่วยอำนวยความสะดวกระหว่างผู้ให้บริการ (Provider) ได้สร้างประวัติ เผยแพร่ ข้อมูล ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์  และ ขอบเขตงานที่ให้บริการ รวมทั้งราคา   เพื่อให้ ผู้ว่าจ้าง (USER)  ได้มีโอกาสค้นหาข้อมูล ประวัติของผู้ให้บริการ( Provider ) ตามข้อมูล  ประวัติ  ความรู้  ความสามารถ และช่วงราคา ที่ได้ลงทะเบียนและเผยแพร่ไว้บน แอปพลิเคชัน  QPER  ด้วยความสมัครใจ 

4.2  ผู้ใช้งานได้อ่านข้อตกลงการใช้งานอย่างละเอียด ผู้ใช้งาน เข้าใจ ยอมรับ และ ทราบดีว่าทาง บริษัท ไม่ใช้นายจ้าง ไม่ใช่ตัวแทนและผู้ว่าจ้าง ของผู้ให้บริการ ( Provider ) ดังนั้น ทางบริษัท ขอปฏิเสธความรับผิด จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ให้บริการ ( Provider )ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม

4.3  ผู้ใช้งานได้อ่านข้อตกลงการใช้งานอย่างละเอียด ผู้ใช้งาน เข้าใจ ยอมรับ และ ทราบดีว่าทาง บริษัท เป็นเพียงสื่อกลางที่รวบรวมข้อมูล ของผู้ให้บริการ( Provider ) ประเภทต่าง ๆที่ต้องการรับจ้างหรือให้บริการ โดยการสร้างประวัติและข้อมูลบน แอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานทราบดีว่าการจ้างงาน หรือบริการดังกล่าว ที่มีให้นั้นให้บริการบนพื้นฐานของ “ตามสภาพ” และ “ตามที่มีอยู่” ผู้ให้บริการ ( Provider ) แต่ละคนมีทักษะความสามารถ ความรู้ ประสบการณ์ ฝีมือ ที่แตกต่างกัน ทางบริษัทไม่รับประกันต่อทักษะความรู้ความสามารถ ของผู้ให้บริการ(Provider) ทางบริษัท ขอปฏิเสธความรับผิด และ ไม่รับประกันต่อความเหมาะสม ความสำเร็จของงาน หรือ ความเสียหาย  ความปลอดภัย และทางบริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ให้บริการ ( Provider )ทั้งประมาทเลินเล่อหรือโดยจงใจ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม

4.4 ผู้ใช้งานได้อ่านข้อตกลงการใช้งานอย่างละเอียด ผู้ใช้งาน เข้าใจ ยอมรับ และ ทราบดีว่าเนื้อหาต่างๆที่ปรากฏอยู่ในรายละเอียดผู้ให้บริการ ( Provider ) หรือรายละเอียดของผู้ใช้บริการ (USER) คือ เนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ใช้งานทั้ง 2 ประเภทดังกล่าว ไม่ใช่เนื้อหาที่ถูกสร้างโดยบริษัท และ ทางบริษัทไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลและเนื้อหาที่ปรากฏได้ทั้งหมดและทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของทั้ง 2 ฝ่าย ยกเว้นกรณีที่มีการร้องเรียนจากบุคคลภายนอก หรือ บริษัทตรวจพบ

4.5 ผู้ใช้งานได้อ่านข้อตกลงการใช้งานอย่างละเอียด ผู้ใช้งาน เข้าใจ ยอมรับ และ ทราบดีว่าในกรณีที่ ทางบริษัทอาจจัดให้มี Promotion พิเศษที่อาจเป็นประโยชน์กับลูกค้า ระบบอาจมีการส่งข้อความแจ้งเตือนภายใน แอปพลิเคชัน หรืออาจมีการโฆษณาขายสินค้าบน แอปพลิเคชัน

4.6 หากผู้ใช้งานแสดงเอกสารปลอมหรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทและลูกค้า  ยินยอมให้บริษัทดำเนินฟ้องร้องตามกฎหมายได้ทันที  

4.7 ผู้ใช้งานตกลงว่า จะให้ความร่วมมือกับบริษัทในการในการสืบสวนการกระทำความผิดตามที่บริษัทร้องขอ และท่านตกลงจะให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทในการปฏิบัติตามการสืบสวนภายใน คำสั่งของราชการ หรือข้อกำหนดของกฎหมายใดๆ ที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น และตกลงรับผิดชอบต่อหน้าที่และความรับผิดทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความสูญหายหรือความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับท่านลูกค้า บริษัท หรือบุคคลภายนอกใดๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้

4.8 ผู้ใช้งานตกลงและยินยอมให้บริษัทตรวจสอบประวัติอาชญากรรมตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

4.9 ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบต่อ ความรับผิดใดทั้งหมดจากอุบัติเหตุ ความสูญหาย หรือความเสียหาย การบาดเจ็บของบุคคล การเสียชีวิต ความเสียหายโดยสิ้นเชิง และความเสียหายในทรัพย์สิน ซึ่งเกิดจากจากยานพาหนะ และ/หรือบริการขนส่ง  ในระหว่างเดินทางไปและกลับในการปฎิบัติงานของตนแต่เพียงผู้เดียว

4.10 ผู้ใช้จะต้องไม่สร้างความเสียหาย ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรอไม่เจตนาก็ตาม ต่อสิ่งของของลูกค้าคือบุคคลที่สาม และรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่เกิดจากซ่อมแซมทรัพย์สินในงานที่รับนั้นแต่เพียงผู้เดียว

4.11 ผู้ใช้จะต้องไม่ติดต่อผู้ใช้งาน ด้วยเหตุผลใดๆนอกเหนือจากการให้บริการในงานดังกล่าวเท่านั้น

5. คำนิยาม

5.1 QPER  หมายถึง บริษัท คิวเปอร์จำกัด

5.2 งาน หมายถึง  การกระทำ   การให้บริการ หรือ การอื่นใด  ที่ตกลงจ้าง ผ่านทาง แอปพลิเคชัน  QPER  หรือ เว็บไซต์ 

5.3 ผู้ให้บริการ ( Provider )  คือผู้ที่ตกลงให้บริการแก่บุคคลอื่น โดยประกาศเผยแพร่ข้อมูลProfile รูปแบบการให้บริการผ่านทาง แอปพลิเคชัน  หรือ ช่องทางการติดต่ออื่นใดที่จะมีต่อไปในอนาคต

5.4 ผู้ว่าจ้าง ( USER )  คือ ผู้ที่ตกลงจ้างผู้ให้บริการ( Provider ) ดำเนินการตามที่ตกลงตามเงื่อนไขการให้บริการผ่านทางแอปพลิเคชัน  หรือ ช่องทางการติดต่ออื่นใดที่จะมีต่อไปในอนาคต

5.5 ข้อมูล Profile   คือ รายละเอียดของผู้ให้บริการ(Provider )  และ ผู้ว่าจ้าง(USER) ที่ได้ยอมรับข้อตกลงการใช้งาน แอปพลิเคชัน   และ ได้สร้างบัญชี พร้อมใส่ข้อมูล ตามที่ทางบริษัทกำหนดให้สามารถแสดงได้ 

5.6 ข้อมูลการให้บริการ  คือ รายละเอียดของรูปแบบบริการ  ประเภทของงานที่ให้บริการรวมทั้ง อัตราค่าบริการ รวมทั้งตัวอย่างผลงาน ที่ผู้ให้บริการ ( Provider )  ได้สร้างขึ้น

5.7 ความผิดร้ายแรง  คือความผิดที่ ทางบริษัทเป็นผู้กำหนด และ ออกประกาศว่าการกระทำใดที่เป็นความผิดร้ายแรง หากผู้ใช้งานคนใดฝ่าฝืน หรือ กระทำความผิดร้ายแรง ทางบริษัทสามารถระงับการใช้งานได้ทันที รวมทั้งการลบบัญชีออกจากระบบ  ในกรณีที่ความผิดร้ายแรงส่งผลกระทบต่อบริษัท ทางบริษัทสงวนสิทธิในการดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาและเรียกค่าเสียหายจากการกระทำดังกล่าว

5.8 หน้าแชทสนทนาในการติดต่องาน คือ หน้าสนทนาระหว่าง ผู้ให้บริการ (Provider) และ ผู้ว่าจ้าง(USER) ที่ใช้ติดต่อกันเพื่อสอบถามรายละเอียดการให้บริการ รวมทั้งใบเสนอราคา การนัดหมาย ซึ่งทางบริษัทอาจตรวจสอบหน้าสนทนาในการติดต่องาน ดังกล่าวเพื่อตรวจสอบว่าผู้ให้บริการ(Provider ) คนใดได้ชักชวนให้  ผู้ว่าจ้าง(USER) ติดต่องานกันนอก แอปพลิเคชันหรือฝ่าฝืนข้อห้ามหรือข้อตกลงการใช้งานหรือไม่

5.9 คำสั่งซื้อ  หมายถึงข้อตกลงคำเสนอของผู้ให้บริการ และ คำสนอง ของผู้รับบริการต้องตรงกัน ตามเงื่อนไข และได้มีการชำระค่าจ้างผ่านทาง แอปพลิเคชัน

5.10 รายได้ หมายถึง  เงินที่ ผู้ให้บริการ(Provider)  จะได้รับเมื่อได้ส่งมอบงานหรือได้ให้บริการแก่ ผู้ว่าจ้าง(USER) ครบถ้วนตามที่ตกลงในหน้าแชทสนทนาในการติดต่องาน

5.11 อัตราค่าบริการ  คือ  เงินที่ทางบริษัทเรียกเก็บจาก ผู้ให้บริการ(Provider )ที่ขายงานได้หรือได้รับจากการให้บริการ ในอัตราที่ บริษัทกำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในอัตราค่าบริการได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 

5.12 ค่าบริการขั้นต่ำ หรือ ราคางานขั้นต่ำ  คือ ค่าบริการขั้นต่ำสุดที่บริษัทกำหนด ในการให้บริการแต่ละประเภท ว่าห้ามเสนอการขายงานหรือเสนอบริการต่ำกว่าเราคาที่บริษัทกำหนด 

5.13 ผู้ใช้งาน หมายถึง ผู้ให้บริการ (Provider) หรือ ผู้ว่าจ้าง (USER) ที่ยอมรับข้อตกลงการใช้งาน และสมัคร LOGIN เข้าใช้งานใน แอปพลิเคชัน 

5.14 การ Review หรือ ให้คะแนน  คือ ขั้นตอนหลังจากที่ ผู้ให้บริการ(Provider ) ได้ส่งมอบงาน หรือ เสร็จสิ้นการให้บริการ และ ผู้ใช้งาน (USER) ได้ยอมรับงาน เพื่อประเมินความพึงพอใจรวมทั้งความคิดเห็น คำติชม  คำแนะนำ เพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพต่อไป รวมทั้งจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการ (Provider) เพื่อให้ผู้ใช้งานได้เปรียบเทียบก่อนเลือกใช้บริการ ข้อมูลการให้คะแนนจะไม่ถูกลบออกจากระบบ แต่บริษัทสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจที่จะไม่แสดงข้อมูลการให้คะแนน ความคิดเห็น คำติชม  คำแนะนำ บางรายการในระบบ

5.15 ผู้ให้บริการ (Provider) ที่ยืนยันตัวตน  หมายถึงผู้ให้บริการ (Provider ) ที่ได้ส่งเอกสารต่างๆครบถ้วน รวมทั้งข้อมูลบัตรประชาชน รูปถ่าย ที่อยู่ในการติดต่อ และ ข้อมูลที่ใช้ยืนยันตัวตนครบถ้วนตามที่กำหนด  เพื่อช่วยให้ ผู้รับบริการ (USER) ตัดสินใจจ้างหรือใช้บริการ

5.16 การนัดหมาย คือ ขั้นตอนหลังจากที่ผู้รับบริการ (USER) ได้กดยอมรับใบเสนอค่าบริการและมีการหักเงินจาก เวาเชอร์ ไปยัง รอรับของ Provider ผ่าน แอปพลิเคชัน  เป็นการกำหนด วัน เวลา  สถานที่ หรือ ข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้  ผู้ให้บริการ (Provider)  สามารถ เดินทางไปให้บริการได้ตามที่ตกลง

5.17 หน้าร้าน คือ หน้าร้านค้าออนไลน์ที่ ผู้ให้บริการ(provider)ได้สร้างขึ้นบน แอปพลิเคชัน ทั้งข้อมูล ประเภาทการให้บริการ รูปแบบการให้บริการ  อัตราค่าบริการ หรือ ข้อมูลอื่นใดที่จำเป็นต่อการนำเสนอเพื่อให้ ผู้รับบริการ(USER) ได้ใช้เปรียบเทียบและตัดสินใจใช้บริการ

5.18 ความรับผิดเป็นการส่วนตัว คือ กรณีที่ ผู้ให้บริการ (Provider) หรือ ทีมงานของผู้ให้บริการได้ทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้รับบริการ(USER) ทั้งต่อร่างกาย ชีวิต หรือ ทรัพย์สิน ทั้งจากจงใจ หรือ ประมาทเลินเล่อ ผู้ให้บริการ(Provider )จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายแต่เพียงฝ่ายเดียว ทั้งทางแพ่ง และ อาญา ทางขอบริษัทปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

6. ข้อห้ามการใช้งาน

6.1 ผู้สมัครการใช้งานต้องอายุเกิน 18 ปี บริบูรณ์ และทางบริษัทขอแจ้งให้บิดาและมารดา รวมทั้งผู้ปกครองในทางกฎหมาย ห้ามอนุญาตให้ผู้เยาว์ที่อยู่ในความปกครงของท่านเข้าใช้งาน หรือกรอกข้อมูล ประวัติและเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก หากผู้เยาว์เข้าใช้งานจะถือว่าท่านยินยอมและมีผลผูกพันธ์ต่อการกระทำของผู้เยาว์ทั้งสิ้น

6.2 ผู้สมัครเข้าใช้งานต้องสมัครการใช้งานเพียง1บัญชีต่อ 1 อาชีพ ต่อ 1 คน ต่อ 1 แอปพลิเคชัน เท่านั้นหากทางบริษัท ตรวจพบว่ามีการสมัครเข้าใช้งานมากกว่า 1 บัญชี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับบัญชี และ ทำการลบบัญชีทิ้งโดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น

6.3 สิทธิในการสมัครเข้าใช้งานเป็นสิทธิเฉพาะตัวไม่สามารถโอนสิทธิดังกล่าวไปให้บุคคลอื่นได้ หากทางบริษัทตรวจพบว่ามีการซื้อขายบัญชี หรือ อนุญาตให้บุคคลอื่น LOGIN เข้าใช้งานแทน ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิในการระงับการใช้บัญชี

6.4 ห้ามชักจูงออกไปนอกระบบ ผู้ให้บริการ (Provider) และ ผู้ว่าจ้าง(USER) จะต้องไม่ทำการใด ๆที่เป็นการเชิญชวนให้อีกฝ่าย คุยเจรจาตกลงเรื่องงาน นอก แอปพลิเคชัน

6.5 ไม่พาดพิงสถาบัน ผู้ให้บริการ (Provider) และ ผู้ว่าจ้าง (USER) จะต้องไม่ทำการใดๆที่เป็นการพาดพิงต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์

6.6 ไม่กล่าวโจมตีให้ร้ายผู้ให้บริการรายอื่น ผู้ให้บริการ (Provider) และ ผู้ว่าจ้าง (USER) จะต้องไม่ทำการใดๆ ที่เป็นการกล่าวให้ร้าย โจมตี ผู้ให้บริการรายอื่นเพื่อให้เสียหายหรือเกิดการดูหมิ่นเกลียดชัง

6.7 ห้ามเสนอขาย หรือ เสนอบริการ  เกี่ยวกับ การขายตรง การระดมทุน การพนัน ยาเสพติด หรือ บริการที่ขัดต่อกฎหมาย หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ บริการที่เข้าข่ายหลอกลวง หรือ ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น เพิ่มเรื่องการค้าบริการการพนันทุกประเภท ยาเสพติดทุกประเภท หรือการเข้าข่ายหลอกหลวง หรือละเมิดส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือบริการที่ขัดต่อกฎหมาย หรือ ศีลธรรมอีนดีของประชาชน บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการจัดส่งสิ่งของที่สั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือการตกลงเล่นการพนันโดยละเมิดกฎหมาย

6.8  ห้ามให้บุคคลอื่น กระทำการแทน หรือมอบอำนาจและมอบอำนาจช่วง หมายถึง การตกลงใช้บริการหรืองานใดๆที่ได้ส่งคำเสนอคำสนอง และมีคำสั่งซื้อ เป็นการเฉพาะตัวที่ ผู้ว่าจ้าง(USER) เชื่อมั่นใน Profile และข้อมูลของ ผู้ให้บริการ (Provider) ที่ได้สร้างบัญชีไว้ ดังนั้น การให้บริการตามคำสั่งซื้อจึงเป็นการเฉพาะตัวที่ผู้ให้บริการจะต้องดำเนินการด้วยตนเองห้ามให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนเด็ดขาด 

ยกเว้นในกรณีที่เป็นงานที่ต้องปฏิบัติงานหลายคน ผู้ให้บริการ (Provider)จะต้องคอยกำกับดูแลทีมงานอย่างใกล้ชิด และ ในกรณีทีมงานของผู้ให้บริการ (Provider) กระทำละเมิดเกิดความเสียหายใดๆ ผู้ให้บริการ (Provider) จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น 

6.9 ข้อมูลการเข้าใช้งานบัญชีส่วนตัวถือเป็นความลับผู้ใช้งานจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีไม่เปิดเผยหรือแสดงให้บุคคลภายนอกทราบหรือเอกสารใดๆเข้ามาในเวบไซด์โดยประการที่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ หรือ ซอฟท์แวร์ อันเป็นความผิดตามกฎหมาย

6.10 ทางบริษัท ให้ความสำคัญกับทรัพย์สินทางปัญญา และ เคารพในสิทธิดังกล่าว ห้ามมิให้ผู้ให้บริการ (Provider )ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือ นำผลงาน ของบุคคลอื่นมาโพสต์ โดยไม่ได้รับอนุญาต ถ้ามีการโต้แย้งสิทธิจากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่แท้จริงผู้ให้บริการ (Provider )จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ฝ่ายเดียว 

6.11 ข้อมูลที่ติดต่อสื่อสารผ่าน หน้าแชทสนทนาของผู้ว่าจ้าง (USER) ในการติดต่องาน ถือว่าเป็นความลับ ผู้ให้บริการ (Provider) ห้ามนำไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต

6.12 ห้ามผู้ให้บริการ ( Provider) อ้างตัวเองว่าเป็นพนักงานหรือตัวแทนของทางบริษัทหรือห้ามกระทำการใดๆจนอาจเกิดความสับสนว่า ผู้ให้บริการ ( Provider) มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท 

6.13 ห้ามผู้ใช้งานถูกดำเนินคดีไม่ว่าจะเป็นคดีอาญา ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดอาญาเกี่ยวกับทรัพย์ เพศ และ/หรือชีวิตและร่างกาย (เช่นยักยอกทรัพย์ ฆ่าคน ข่มขืน)

6.14 ผู้ใช้จะไม่เรียกร้องเงิน สิ่งของ ทิป หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ใช้งานบริการ

7. การสร้างบัญชี / การสมัครสมาชิก /  การเปิดร้าน

7.1  การสร้างบัญชี หลังจากที่ผู้ใช้งานตกลงยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน ผู้ใช้งานต้องดำเนินการสมัครการใช้งานตามขั้นตอนที่ทางบริษัทได้กำหนด รวมทั้ง กรอกข้อมูลพื้นฐานที่บริษัทกำหนด ครบถ้วน และ หลังจากทางบริษัทอนุมัติ ผู้ใช้งานจึงจะมีสิทธิในการใช้งานและเสนอขายงานหรือการให้บริการ

7.2  สำหรับผู้ใหบริการ (Provider) ในการสมัครเข้าใจงานทางบริษัทจำเป็นต้องขอเอกสารต่างๆเพิ่มเติมเช่นข้อมูลบัตรประชาชน  รูปถ่าย  สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร หรือ ข้อมูลอื่นใด ที่จำเป็น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่อนุญาต  ผู้ให้บริการ (Provider) ที่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนในการขายงานหรือเสนอบริการ  หลังที่จากที่ ผู้ให้บริการ (Provider) กดยืนยันใบสมัคร ทางระบบจะใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 48 ชั่วโมง ในกรณีที่เอกสารข้อมูลครบถ้วนทางบริษัทจะอนุญาตให้เริ่มใช้งาน ขายงาน แนะนำบริการ แต่ถ้ากรณีที่ ผู้ให้บริการ(Provider)ใส่ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือ ข้อมูลไม่ถูกต้องทางบริษัทจะเตือนเพื่อปรับแก้ไขจนกว่าจะถูกต้องจึงจะอนุญาตให้ใช้งานได้   

7.3 ในขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งาน ทางบริษัท อาจใช้คุกกี้ หรือ PIXEL ในการช่วยเก็บข้อมูลเพื่อในไปใช้วิเคราะห์ความต้องการ เพื่อพัฒนาการให้บริการให้ตรงความต้องการของ ท่านให้มากที่สุด ท่านสามารถศึกษาได้จาก นโยบายความเป็นส่วนตัว https://qper.co/privacy-policy/

7.4  รูปภาพที่ใช้เป็นภาพ Profile ของผู้ให้บริการ(Provider) จะต้องเป็นรูปจริงและปัจจุบัน ที่เห็นใบหน้าได้ชัดเจนไม่สวมแว่นดำ หรือ ใส่หมวก หากบริษัทตรวจพบว่ามีการใช้รูปบุคคลอื่น ทางบริษัทจะระงับบัญชี และ แจ้งไปยังผู้ให้บริการ รีบดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง  ถ้าผู้ให้บริการยังเพิกเฉยทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการพักบัญชีอย่างถาวร หรือ ลบบัญชี

7.5  ในการสมัครเป็นผู้ให้บริการ (Provider )นอกจากการส่งข้อมูลบัตรประชาชน แล้ว ทางผู้ให้บริการ(Provider) เพื่อ ประกอบหลักฐานการยืนยันตัวบุคคลเพิ่มเติมด้วย กรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน ทางบริษัทสงวนสิทธิในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยขึ้นข้อความว่า ยังไม่ผ่านการยืนยันตัวบุคคล 

7.6  หน้าบัญชีบัญชีธนาคารที่ใช้ในการสมัครเพื่อทำธุรกรรม และ รับโอนเงินกับทางบริษัท  จะต้องเป็นหน้าบัญชีที่ เป็นชื่อตรงกันชื่อในบัตรประชาชนของผู้ให้บริการ (Provider)

7.7  การเปิดร้านค้า  หลังจากทางบริษัท อนุมัติ ผู้ให้บริการสามารถเปิดร้านค้าบน แอปพลิเคชัน ได้ตามรายละเอียดที่บริษัทกำหนด และ ห้ามใช้รูป Profile หรือ กระทำการใดๆที่เป็นการให้ข้อมูลช่องทางการติดต่อนอก แอปพลิเคชัน อย่างเด็ดขาด 

7.8 การหยุดร้าน ในกรณีที่ผู้ให้บริการต้องการปิดร้านชั่วคราวสามารถทำได้โดยจัดการที่เมนูปิดร้าน แต่ข้อมูลต่างๆของร้านค้ายังคงแสดงอยู่บน แอปพลิเคชัน ร้านค้าจะไม่แสดงบนเรดาร์หรือแผนที่ 

7.9   การแก้ไขข้อมูลบางรายการ ผู้ให้บริการสามารถแก้ไขได้เลย แต่การแก้ไขบางรายการที่สำคัญทางบริษัทจะทำการตรวจสอบการแก้ไขดังกล่าว และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้แก้ไขได้ ถ้าตรวจพบว่า ขัดกับข้อตกลงการใช้บริการ และ อาจทำให้เกิดความเสียหาย

7.10 ในกรณีที่ ผู้ให้บริการ (Provider) ทำการฝ่าฝืน ข้อตกลงการใช้งานหรือกฎระบบข้อบังคับอื่นๆทางบริษัทจะส่งข้อความแจ้งเตือน แต่ถ้ายังฝ่าฝืน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการพักบัญชีชั่วคราว  หรือ ปิดร้านชั่วคราว พักบัญชีถาวร หรือ ถูกลบบัญชี ยกเว้นกรณีที่เป็นความผิดร้ายแรงบริษัทสามารถลบบัญชีได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกล่าวล่วงหน้า   ในกรณีที่ถูกลบบัญชี  ผู้ให้บริการ (Provider) ไม่สามารถกลับมาสมัครใหม่ได้เป็นระยะเวลา 6 เดือน 

7.11 การส่งเอกสารเพิ่มเติม สำหรับงานให้บริการบางสาขาวิชาชีพ ที่เป็นวิชาชีพเฉพาะทางบริษัทอาจให้ผู้สมัครส่งเอกสารเพิ่มเติม เช่น ใบอนุญาติ  การขึ้นทะเบียน วุฒิการศึกษา หนังสือรับรอง  ใบประกาศ  รางวัล หรือ หลักฐานอื่นใดที่จำเป็น 

7.12 การจัดอันดับสถานะ ผู้ให้บริการ(Provider) เกิดการส่งเอกสารต่างๆ เพื่อใช้ยืนยันตัวบุคคล และ จากคะแนนที่ได้จาก การ Review ของผู้ใช้บริการ (USER) รวมทั้งสถานะหรือจัดอันดับอื่นๆที่จะมีเพิ่มเติมในอนาคต

7.13 ผู้ใช้งานจะต้องตั้งรหัสในการเข้าใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านและเปลี่ยนรหัสดังกล่าวเป็นประจำ เพื่อป้องกันการเข้าถึงบัญชีผู้ให้บริการโดยมิชอบ และหากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านหรือข้อมูลในการล็อกอินของท่าน สูญหายถูกขโมย และ/หรือถูกเจาะเข้าระบบ ท่านจะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที

 

8. ขั้นตอนการสั่งซื้อ /ใช้บริการ /การส่งมอบงาน

8.1 ขั้นตอนในการค้นหา  ผู้ให้บริการ(Provider)ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาได้โดยเลือกเมนูค้นหาผู้ให้บริการ (Provider) ตามลักษณะงานที่ ต้องการจ้าง ซึ่งแยกเป็น กลุ่มอาชีพบริการ

8.2 หลังจากค้นหาผ่านระบบเรดาร์ของ แอปพลิเคชัน จะแสดงข้อมูล ผู้ให้บริการ (Provider) ที่อยู่ในรัศมีที่อยู่ใกล้ 

8.3 ผู้ใช้บริการ (USER) สามารถเข้าดู Profile ข้อมูลของ ผู้ให้บริการ (Provider) แต่ละคน ทั้งความรู้ ประสบการณ์  ทักษะ ความสามารถ และ อัตราค่าบริการ

8.4 ผู้ใช้บริการ (USER) สามารถ ส่งข้อความติดต่อ (สนทนา) ไปยังผู้ให้บริการ (Provider) เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่านหน้าแชทสนทนาในการติดต่องาน

8.5 เมื่อผู้ใช้บริการ (USER) ได้สอบถามไปยังผู้ให้บริการ (Provider) ถึงรายละเอียดงานการให้บริการ รวมทั้งทราบราคาค่าใช้จ่าย จนเป็นที่พอใจ ฝ่ายผู้ให้บริการ (Provider) จะทำการเสนอค่าบริการพร้อมขอบเขตงาน User จะต้องกด ยอมรับ ใบเสนอค่าบริการ นั้นแล้ว กำหนด วัน เวลา สถานที่ โดย ค่าบริการ เป็นการตกลงกันเองด้วยความพอใจระหว่าง 2 ฝ่าย ทาง QPER ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับราคา

8.6 Provider จะได้รับรายละเอียดการนัดหมาย และต้องกด ยืนยัน เพื่อเป็นการตอบรับการนัดหมาย ซึ่งจะมีการส่งสรุปการนัดหมายบริการให้กับ User อีกครั้ง พร้อมทั้งได้รับปุ่มเสร็จสิ้นงานที่จะกดได้เมื่อถึงเวลานัดหมายเท่านั้น

8.7 หาก Provider ไม่กด เสร็จสิ้นงาน User จะไม่สามารถกด ยืนยันการรับบริการ ที่ถือเป็นการกดเพื่อชำระเงินให้กับบัญชีของ Provider  และ User ต้องกด ยืนยันการรับบริการ มิเช่นนั้นจะไม่สามารถค้นหาบริการจาก Provider คนใหม่ได้

8.8 ก่อนกด ยอมรับ รายละเอียดใดๆ หรือ การนัดหมาย User และ Provider ต้องทำความเข้าใจและตรวจสอบให้ถี่ถ้วนก่อนทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง เพราะหากมีการกด ยืนยันการรับบริการ แล้วจะถือเป็นการสิ้นสุดการจ้างงานทันที

8.9 หากมีการเลื่อนนัดต้องยกเลิกการนัดหมายเดิมก่อน จากนั้นให้ทำการเสนอค่าบริการใหม่ และทำการยืนยันนัดหมายใหม่ทั้งหมด

8.10 หากมีการขอยกเลิกนัดจาก Provider หลังการนัดหมาย แล้ว Provider จะถูกหักคะแนน และมีโอกาสที่จะถูกลดขั้น ได้รับงานน้อยลง หรือ ไม่ปรากฏในเรดาร์หรือแผนที่

8.11 หาก User มีการขอยกเลิกนัดหลังการนัดหมาย มากกว่า 2 ครั้งแต่เดือน ก่อนถึงเวลานัดหมาย หากยกเลิกในครั้งถัดไป จะเสียเงินให้กับ Provider เป็น % ตามที่กำหนด

8.12 ผู้ใช้บริการ (USER) กดยอมรับใบเสนอค่าบริการเพื่อเป็นการนัดหมายและหักค่าบริการจาก เวาเชอร์ โดย ระบบจะหักเงินจาก เวาเชอร์ ที่ผู้ใช้บริการ (USER) ได้ซื้อไว้ ตามจำนวนเงินที่ตกลง  เงินจำนวนดังกล่าวจะยังอยู่ในระบบ จะยังไม่โอนไปยังบัญชีผู้ให้บริการ (Provider) จนกว่า ผู้ให้บริการ(Provider) จะได้ให้บริการหรือส่งมอบงานตามที่ตกลง และผู้ใช้บริการ กดยอมรับงาน (USER)

8.13  เมื่อผู้ให้บริการ(Provider) ได้กดเสร็จสิ้นงาน และ ฝ่ายผู้ใช้บริการ(USER)ได้กดยืนยันการรับบริการ ถือว่าการส่งมอบงาน เสร็จสมบูรณ์

8.14 งานที่ตกลงว่าจ้างและมีการชำระค่าบริการผ่านระบบแล้ว ผู้ใช้บริการ (USER) ไม่สามารถยกเลิกได้ ยกเว้นในกรณีที่บริษัท ได้รับข้อร้องเรียน ผู้ใช้บริการ (USER) และ ทางบริษัทได้แจ้งทางผู้ให้บริการ (Provider)ได้ชี้แจงในข้อร้องเรียนดังกล่าว พร้อมส่งหลักฐานประกอบการพิจารณาว่าสามารถยกเลิกงานได้หรือไม่เป็นกรณีไป การใช้ดุลยพินิจของบริษัทถือเป็นที่สุด    แต่ถ้าในกรณีที่ผู้ให้บริการ (Provider) ได้มีการดำเนินการให้บริการไปบางส่วนแล้ว ทางบริษัทอาจใช้ดุลยพินิจจ่ายค่าจ้างให้กับผู้ให้บริการ (Provider) ตามความเหมาะสมของงานที่ได้ทำไปแล้ว จ่ายตามอัตราส่วนงานที่ทำไปแล้ว โดยอยู่ในดุลพินิจของบริษัท เป็นที่สิ้นสุด 

ดังนั้น ก่อนที่ User จะกดยอมรับถือว่า User ได้เข้าใจได้พูดคุยกับ Provider ในเรื่องการจ้างงานเป็นที่เข้าใจกันเรียบร้อยแล้ว และเพื่อเป็นการป้องกัน ความเสียหายของ Provider ที่ดำเนินการหรือเดินทางมาหา User แล้วอาจเกิดความเสียหายอาจจะเริ่มงานไปแล้ว หรือเดินทางมาหาแล้ว ทาง User ถึงยกเลิกไม่ได้ ยกเว้นได้มีการ ติดต่อทาง บริษัทและบริษัทได้มีการตรวจสอบกับผู้ให้บริการแล้วเท่านั้น และขึ้นอยู่กับดุลพินิจ และการไกล่เกลี่ยปัญหาให้ยอมรับทั้งสองฝ่าย

8.15 หาก User ไม่ยอมกด ยืนยันการรับบริการให้กับ Provider ให้ติดต่อทาง QPER แต่ต้องมีหลักฐานในการไปปฏิบัติงานที่เป็นความจริง QPER ขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเงินที่ตัดไว้จาก 8.12

8.16 และหาก User ในข้อ 8.15 ผิดจริง จะถูกระงับไอดีถาวร และรายชื่อจะถูกแบล็คลิสต์

9. ขั้นตอนการซื้อวัน 

9.1 ผู้ให้บริการ (Provider) เลือกซื้อแพ็คเก็จรายวัน ตามจำนวนวันที่ต้องการจาก  แอปพลิเคชัน

9.2 เมื่อผู้ให้บริการ (Provider) เลือก แพ็คเก็จรายวัน ที่ต้องการได้แล้วกดปุ่มยืนยันการสั่งซื้อ

9.3 ระบบจะแสดงช่องทางการชำระเงินให้เลือก พร้อมทั้งให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ให้บริการ (Provider) สามารถเลือกช่องทางและรูปแบบการชำระเงินได้จาก แอปพลิเคชัน

9.4 หลังจากผู้ให้บริการ (Provider) ชำระเงิน จำนวนเงินตาม ราคาแพ็คเก็จรายวัน ที่สั่งซื้อจะเข้าไปอยู่ในบัญชีของ ผู้ให้บริการ (Provider)

9.5 เมื่อผู้ให้บริการ (Provider) ทำการเปิดร้านครบระบบจะหักวันออกจากวันที่เหลือของผู้ให้บริการ (Provider) ในหน้าสรุป

9.6 หากวันหมด ผู้ให้บริการ (Provider) จะไม่สามารถเปิดร้านได้

9.7 แพ็คเก็จรายวัน หากวันหมด ผู้ให้บริการ (Provider) สั่งซื้อแล้วไม่สามารถคืน หรือ เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ไม่ว่ากรณีใดๆ

 

10. การจ้างงาน บนแอปพลิเคชัน

10.1 เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้งานทั้งสองฝ่าย ทั้งฝ่าย ผู้ให้บริการ (Provider)จะได้รับค่าจ้างตามที่ตกลง และฝ่ายผู้ใช้บริการ (USER) จะได้รับการให้บริการตรงตามที่ต้องการ ผู้ใช้งานต้องทำการติดต่อสื่อสารและชำระเงินผ่าน แอปพลิเคชัน เท่านั้น 

10.2 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ (USER) ต้องการบริการเสริมหรือ ต้องการใช้บริการเพิ่มเติมจากที่ได้ตกลงจ้างในครั้งแรก   ในการเสนอราคาเพิ่มเติมต้องเสนอผ่าน แอปพลิเคชัน เท่านั้น 

 

11. การให้ความยินยอม

11.1 ผู้ใช้งานทั้ง ฝ่าย ผู้ให้บริการ (Provider) และ ฝ่ายผู้ใช้บริการ (USER) ยินยอมให้ทางบริษัท นำข้อมูล Profile หรือ เนื้อหา  ตัวอย่างผลงาน หรือ การ Review  ไปใช้ในการตลาดเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่มีต่อไปในอนาคต

11.2  ผู้ให้บริการ (Provider) ยินยอมให้บริษัท หักค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าบริหารจัดการต่างๆ ในอัตราที่กำหนดเท่านั้น บริษัทจึงไม่มีเกี่ยวข้องกับ เนื้องานแต่อย่างใด 

11.3  ผู้ใช้งานทั้ง ฝ่าย ผู้ให้บริการ (Provider) และ ฝ่ายผู้ใช้บริการ (USER) ยินยอมให้ทางบริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และ เก็บประวัติการใช้งานเท่าที่จำเป็น เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ปรับปรุงพัฒนา นำเสนอการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งๆขึ้นไป 

12. ข้อสงวนสิทธิ

12.1 ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิก ข้อตกลงการใช้งานทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 

12.2  บริษัทไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งต่อร่างกายชีวิต และทรัพย์สิน ทางตรงและทางอ้อม ในการตกลงจ้างงาน เพราะบริษัทเป็นเพื่อสื่อกลางในการติดต่อ ระหว่างผู้ใช้บริการ (USER) กับ ผู้ให้บริการ (Provider) และผู้ให้บริการ (Provider) ก็ไม่ใช้ลูกจ้าง หรือ ตัวแทน ของบริษัทแต่อย่างใด  

12.3 ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิในการ แก้ไขเปลี่ยนแปลง กำหนดอัตราค่าบริการจากผู้ให้บริการ (Provider) โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 

12.4 ทางบริษัท ขอปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการใช้งานแอปพลิเคชัน ทั้งความเสียหายโดยตรง และ โดยอ้อม

12.5 ทางบริษัท ขอปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการติดต่อสั่งซื้อบริการ หรือ ตกลงงาน นอกแอปพลิเคชัน ทั้งความเสียหายโดยตรง และ โดยอ้อม 

12.6  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบร้านค้า  ข้อมูลสินค้า หรือ ข้อมูลการให้บริการของ Provider และ อาจขอให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อความเหมาะสมในการตั้งราคา

13. การตรวจสอบ  การแจ้งเตือน การระงับและ การยกเลิกบัญชี 

13.1 ทางผู้ใช้บริการยอมรับ และยินยอมให้ บริษัท ทำการการสุ่มตรวจสอบ หน้าแชทสนทนาในการติดต่องานระหว่างผู้ใช้บริการ (USER) กับ ผู้ให้บริการ (Provider) เพื่อให้อยู่ในกรอบข้อตกลงการใช้บริการ และ เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ 

13.2 หากบริษัทตรวจพบว่า มีการใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์ หรือ มีการชักชวนให้ทำผิดกฎหมายหรือ ชักชวนให้ติดต่อกันนอก แอปพลิเคชัน  ทางบริษัท อาจส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังหน้าแชทสนทนาในการติดต่องาน

13.3 หลังจากที่บริษัทแจ้งเตือนแล้ว ผู้ใช้งานยังไม่ยุติ หรือ ทางบริษัท ตรวจพบภายหลัง ทางบริษัทจะทำการระงับหรือ พักการใช้งานชั่วคราว ซึ่งในระหว่างที่ถูกระงับบัญชี ผู้ให้บริการ (Provider) จะไม่สามารถประกาศ โพสต์การให้บริการได้ 

13.4 ในกรณีที่เป็นความผิดร้ายแรง ทางบริษัท มีสิทธิเด็ดขาด ในการยกเลิกบัญชี โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า รวมทั้งการลบข้อมูล เนื้อหา หรือ  Profile ของผู้ใช้งานที่ทำผิดร้ายแรง และ บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น ทั้งจากงานที่ค้างหรือกำลังติดต่อกับผู้ใช้บริการรายอื่น หรือ รายได้ที่ค้างในระบบ รวมทั้งไม่ตัดสิทธิบริษัทในการดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญา รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

13.5 มีการใช้บัญชีของผู้ใช้งาน และ/หรือบริการ แอปพลิเคชัน ของท่านในลักษณะที่ฝ่าฝืน หรือเหตุอันควรสงสัยว่าจะฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (กฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงิน กฎหมายเกี่ยวกับการฉ้อโกง หรือกฎหมายอื่นใดที่ใช้บังคับ) หรือในลักษณะที่อาจขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

13.6 มีคำสั่งจากทางหน่วยงานราชการ หรือ สถาบันทางการเงิน หรือ ศาล และ/หรือเหตุอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร

 

14. แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

คือแนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการทั้งในส่วนของผู้ใช้บริการ (USER) กับ ผู้ให้บริการ (Provider) เพื่อให้การให้บริการมีประสิทธิภาพเกิดความปลอดภัย 

14.1 ในการให้บริการ ผู้ ให้บริการ (Provider) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังทำตามมาตรฐานวิชาชีพ และ ความสุจริต

14.2 ในการให้บริการนอกสถานที่ หรือ การเข้าไปให้บริการยังที่พักหรือเคหะสถานของผู้ใช้บริการ (USER) ควรเก็บสิ่งของมีค่า และ คอยดูแลการทำงานเหมือนวิญญูชนพึงปฏิบัติ

14.3 ในการให้บริการผู้ให้บริการ (Provider) ต้องคำนึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของทั้ง 2 ฝ่าย 

15. กรณีเกิดมีข้อพิพาท และ การบริหารข้อพิพาท

15.1 กรณีที่เกิด ข้อพิพาท ขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการ (USER) กับ ผู้ให้บริการ (Provider) ที่ตกลงจ้างบน แอปพลิเคชัน ต้องเจรจาผ่านช่องทางการติดต่อบน แอปพลิเคชัน เพื่อหาทางออกในการยุติปัญญา แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ ทั้ง2ฝ่าย สามารถติดต่อ มายัง บริษัท เพื่อช่วยประสานงานในการหาข้อยุติดังกล่าว พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐาน คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

15.2 ในการระงับข้อพิพาทตามข้อ15.1 ทางบริษัทอาจทำการตรวจสอบข้อมูลหน้าจอสนทนาระหว่างคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายเพื่อใช้ในการบริหารข้อพิพาทที่เกิดขึ้น

15.3 แต่ถ้าเป็นกรณีที่มีการตกลงจ้างงานกันนอก แอปพลิเคชัน  ทางบริษัท ของปฏิเสธความรับผิดชอบและความเสียหายใดๆทั้ง กรณีที่ ผู้ให้บริการ (Provider) ไม่ได้รับค่าจ้างหรือ กรณีที่ผู้ใช้บริการ (USER) ไม่ได้รับการบริการตามที่ตกลง หรือ เกิดความเสียหายขึ้น ทั้งต่อ ร่างกาย หรือ ทรัพย์สิน หรือ ความเสียหายอื่นใดทุกกรณี คู่พิพาทต้องไปเจรจาตกลงข้อพิพาทกันเอง เพราะบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีนโยบายให้ไปตกลงจ้างนอก แอปพลิเคชัน แต่อย่างใด 

16. นโยบายความเป็นส่วนตัว

16.1 ก่อนใช้งานควรศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัว ได้ที่ https://qper.co/privacy-policy/ โดยถือว่านโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นข้อตกลงในการใช้งานด้วย 

16.2  ทุกครั้งหลังเสร็จการใช้งาน แอปพลิเคชัน ควรกด  Log Out  ออกจากระบบ

16.3 การเก็บรักษา รหัส ไว้เป็นความลับไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น

16.4 ผู้ใช้บริการ (USER) อนุญาตให้เก็บข้อมูล ในกรณีที่มีการลงทะเบียน ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต / หรือ บัตรเดบิต เพื่อใช้ชำระค่าบริการบน แอปพลิเคชัน 

16.5  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ จะเปิดเผยได้เฉพาะในกรณีที่ระบุไว้ในข้อ 8 ของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

17. การส่งเสริมการตลาด

ในกรณีที่บริษัท จัดทำโปรโมชั่นการส่งเสริมการตลาด ทางบริษัทอาจขอรับการสนับสนุนหรือขอความร่วมมือจากผู้ให้บริการ( Provider) และ ผู้ให้บริการต้องเข้าร่วมแคมเปญส่งเสริมการตลาดกับทางบริษัท อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

 

18. อัตราค่าบริการ

คือค่าบริการที่ ทางบริษัทหักจากค่าจ้างที่ ผู้ให้บริการ( Provider) ได้รับ โดยคิดเป็น 9% ตามสัดส่วนที่ได้รับ 

18.8 ยกเว้นกรณีงานบริการบางประเภท ทางบริษัทสงวนสิทธิในการเก็บอัตราค่าบริการที่แตกต่างจากที่ได้ประกาศไว้ 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแต่ทางบริษัทจะทำการแจ้งเตือนให้ทราบ หากท่านได้รับการแจ้งเตือนและยังคงใช้งาน แอปพลิเคชันต่อไปถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไข อัตราค่าบริการใหม่ โดยปริยาย

 

19. การเบิกจ่ายเงิน

19.1 ทางบริษัทจะโอนเงินหลังจาก ได้รับข้อมูลการเรียกเก็บเงิน จาก Provider ผ่าน แอปพลิเคชัน  เข้าไปยังบัญชีธนาคารที่ผู้ให้บริการได้แจ้งไว้ในตอนสมัคร โดยใช้เวลาอย่างน้อย 48 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับธนาคารที่จะโอนไป

19.3 ผู้ให้บริการสามารถเรียกเก็บเงินไม่เกินจำนวนปรากฏในยอดเรียกเก็บได้ที่แสดงบนหน้า แอปพลิเคชัน 

19.4 หลังจากบริษัทโอนเงินเข้าบัญชี ตามที่ผู้ให้บริการได้แจ้งไว้แล้ว  ทางบริษัทไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่ ผู้ให้บริการ(Provider )ไม่สามาถเบิกถอนเงินจากบัญชีได้ เพราะถูกอายัดบัญชี จากเจ้าหนี้ หรือ บุคคลอื่น 

 

20. ความรับผิดกรณีเกิดความเสียหาย

20.1ในการให้บริการ หากเกิดความเสียหายต่อ ร่างกาย  ชีวิต  ทรัพย์สิน  ชื่อเสียง ของผู้ใช้บริการ(USER) ผู้ให้บริการ (Provider) จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงฝ่ายเดียว 

20.2 กรณีที่มีบุคคลภายนอกอ้างสิทธิในความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ทางบริษัทจะให้ท่านส่งเอกสารชี้แจง หรือ ในกรณีที่มีการฟ้องร้องดำเนินคดี เรียกค่าเสียหายผู้ให้บริการ (Provider) จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงฝ่ายเดียว

20.3 ในกรณีที่บริษัทถูกบุคคลภายนอกฟ้องเรียกค่าเสียหายเพราะเหตุที่เกิดจากการกระทำของผู้ให้บริการ (Provider) ผู้ให้บริการจะต้องร้องสอดเข้ามาเป็นจำเลยร่วมในคดี พร้อมทั้งชดใช้ค่าเสียหาย รวมทั้งค่าทนายความ แทนบริษัท