นโยบายคุ้มมครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2563


บทนำ

เกี่ยวกับเรา QPER  คือ  แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือที่เป็นสื่อกลาง มีจุดมุ่งหมายในการอำนวยความสะดวก ระหว่างผู้ให้บริการ (Provider) ได้มีพื้นที่ ในการนำความรู้ความสามารถ และเวลา มาสร้างอาชีพ และผู้รับบริการ (User) ได้มีพื้นที่ค้นหาบริการ แบบ C2C (Customer to Customer ) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Andriod และ iOS

นโยบายนี้ใช้กับ ผู้ให้บริการ (Provider) และ ผู้รับบริการ (User) (รวมเรียกว่า “ท่าน”)

1. ข้อความเบื้องต้น

ทางบริษัทเคารพสิทธิและให้ความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล ก่อนใช้งานใดๆทางบริษัท ขอชี้แจงข้อกำหนด รายการละเอียด ข้อกำหนด ต่าง ๆ ขอให้ท่านโปรดอ่านและศึกษารายละเอียด ของ การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และนำข้อมูลบุคคลของท่านรวมเข้ากับบุคคลอื่นที่อยู่ในความครอบครองของเรากรณีที่ต้องมีความสัมพันธ์กัน เพื่อจะได้เข้าใจวัตถุประสงค์และทราบแนวทางการปฏิบัติรวมทั้ง การใช้งาน และ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งอำนวยความสะดวกในการใช้บริการ และประสิทธิภาพการทำงานที่สมบรูณ์ ดังนั้น หากท่าน กดยอมรับ และเกิดจากความสมัครใจของท่านเอง ถือว่าท่านยินดียอมรับปฏิบัติตาม เงื่อนไขและนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและ ที่จะมีต่อไปในอนาคต

2. ข้อมูลส่วนบุคคล

 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้น ซึ่งรวมถึง ชื่อ สัญชาติ ศาสนา หมายเลขโทรศัพท์  รายละเอียดของธนาคารและบัตรเครดิต ข้อมูลทางการเงิน และที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) หมายเลขประจำตัวที่หน่วยงานออกให้แก่ท่าน ตำแหน่งโลเคชั่นของท่าน ข้อมูลชีวภาพ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงบางประเภทที่เป็นข้อมูลเชิงละเอียดอ่อน เช่น ประวัติอาชกรรม เท่าที่กฎหมายจะอนุญาตและเท่าที่ท่านยินยอม ข้อมูลด้านสุขภาพ ความพิการ แล้วแต่กรณี แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล คือการเก็บข้อมูลที่ใช้ยืนยันระบุตัวตนไม่ว่าทั้งหมดหรือ บางส่วนที่ท่านได้ระบุตามเงื่อนไขในการสมัครใช้บริการ กับทาง บริษัท เป็นการเก็บข้อมูลที่ จําเป็น ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร อีเมลล์ที่อยู่ และ ข้อมูลที่สําคัญอื่น ๆ เท่าที่จําเป็นตามที่ กฎหมายอนุญาตเพื่อใช้ยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์และพัฒนาการ ให้บริการต่างๆดังนี้

3.1 เพื่อระบุประวัติผู้ใช้งาน หรือใบสมัครยืนยันตัวตน ผลการตรวจสอบประวัติ (ตามที่กฎหมายอนุญาต) และ  รูปโปรไฟล์ และ ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะแล้วอื่น ๆ ซึ่งอาจจะรวมถึงรูปภาพของผู้ใช้งาน เพื่อนำไปประเมินคุณสมบัติของท่านที่จะพร้อมให้บริการ ในกรณีอาชีพที่ต้องภาพลักษณ์ใกล้ชิดกับผู้ใช้บริการ เช่น หมอนวด รับจ้างเที่ยว ดูแลผู้สูงอายุ ฯ

3.2 เพื่อนําเสนอสินค้า และ บริการ ลงทะเบียนเพื่อรับโปรโมชั่น รางวัล สิทธิประโยชน์พิเศษ คำอวยพรเนื่องในโอกาสพิเศษ  ที่น่าสนใจ ให้ตรงกับความต้องลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ 

3.3 เพื่อสร้างสรรค์และปรับปรุงคุณภาพ สินค้า และ การให้บริการ คําชี้แนะ ข้อร้องเรียน ผลตอบรับ การประเมิน และคำชม

3.4 เพื่อเก็บ สถิติ ช่วงเวลาการใช้งาน ส่งข้อความเตือน จดหมายข่าว อัพเดท เชิญชวน และจัดการให้ท่านให้เข้าร่วมงานหรือกิจกรรมที่เราจัดขึ้นนําไปใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันและการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

3.5 เพื่อใช้ในการ นําเสนอบริการ ด้านการเงินต่างๆ หรือ การเชื่อมโยงข้อมูลกับธนาคารพาณิชย์ หรือ สถาบันการเงิน เพื่อนําเสนอ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ

3.6 เพื่อใช้ในการนําเสนอผลิตภัณฑ์ หรือประกันด้านสุขภาพต่างๆ และบริการของเราที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

3.7 เพื่อใช้การนําเสนอข้อมูลการลงทุน การรวมกิจกรรม การปรับโครงสร้างบริษัท การเงิน ที่เป็นประโยชน์ทางธุรกิจ 

3.8 เพื่อกรณีที่มีความจำเป็นในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินที่เป็นภัยแก่ชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของบุคคล หรือเมื่อมีความจำเป็นสำหรับผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อการติดตามผู้สัมผัส

3.9  เพื่อใช้ข้อมูลอุปกรณ์ตำแหน่ง ที่ตั้ง ประวัติ การใช้งาน และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เพื่อป้องกัน การฉ้อโกง หรือกิจกรรมที่ไม่ปลอดภัย และบริการต่อต้านการฟอกเงิน และยืนยันว่าข้อมูลนั้นได้ถูกส่งมาให้เราอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้

3.10 เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยและความมีประสิทธิภาพในการให้บริการ การตรวจสอบ ป้องกัน และดำเนินคดีตามกฎหมายและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อเราต้อง ได้รับคำปรึกษา ได้รับคำแนะนำ หรือถูกร้องขอให้กระทำเช่นนั้น โดยที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรือโดยหน่วยงานทางกฎหมาย หรือหน่วยงานราชการอื่นๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3.11 เพื่อคุ้มครองสิทธิหรือทรัพย์สินของผู้ใช้งานในกรณีที่มีคำร้องหรือข้อพิพาท หรือเข้าไปในเคหะสถาน หรือที่ส่วนบุคคล 

3.12 เพื่อใช้ข้อมูล ประวัติ ที่อยู่ในความครอบครองของเราอาจนำไปใช้ในวัตถุประสงค์กรณีที่มีการร่วมกิจกรรม หรือควบรวมเข้ากับกิจการอื่นในอนาคต การรวมกิจการอื่นกับบุคคลที่สาม ทั้งธุรกิจด้านสินทรัพย์ทางธุรกิจ หรือการเข้าร่วมทุนทั้งการซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนไป หรือขยายกิจการสาขา

4. การให้ความยินยอม และ อนุญาตให้เก็บข้อมูล

4.1 ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเรา เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้เรามาอย่างสมัครใจ เช่น ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเรา ในกรณีที่ท่านดำเนินการดังต่อไปนี้:

  • กรอกรายละเอียดหน้าประวัติผู้ใช้งาน หรือใบสมัคร (เช่น ชื่อ ข้อมูลการติดต่อ และ ข้อมูลประจำตัวของท่าน เท่าที่จำเป็น)
  • ติดต่อกับหน้าสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ของเรา (เช่น บัญชีผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ รูปโปรไฟล์ และ ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะแล้วอื่น ๆ)
  • เข้าร่วมการประกวดหรือกิจกรรมที่จัดโดยเรา (เช่น รูปภาพ ไฟล์เสียง หรือ วิดีโอตามที่ท่านส่ง ซึ่งอาจจะรวมถึงรูปภาพของท่านเอง)
  • ยืนยันตัวตนของท่านผ่านสื่อต่าง ๆ (เช่น การลงชื่อเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ การส่งรูปถ่ายตัวเองของท่าน หรือ ข้อมูลบัตรชำระเงินซึ่งได้รับการยืนยันโดยบุคคลอื่น)
  • กรอกข้อมูลประชากรศาสตร์ในแบบสำรวจของเรา (เช่น อายุ เพศ และข้อมูลอื่นที่ท่านสมัครใจให้ เช่น สถานภาพสมรส อาชีพ และข้อมูลรายได้) และ
  • ตกลงที่จะให้บันทึกข้อความการสนทนาระหว่าง ผู้ให้บริการ (Provider) และ ผู้รับบริการ (User)

ในบางกรณี ท่านสามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเราเพื่อเป็นการดำเนินการตามกฎหมายหรือหน้าที่ตามสัญญา หรือเมื่อมีความจำเป็นเพื่อการเข้าทำสัญญา การไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีข้างต้นอาจถือว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือหน้าที่ตามสัญญา หรือ ทำให้เราไม่สามารถเข้าทำสัญญากับท่านได้ แล้วแต่กรณี

4.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนหรือมีลักษณะอ่อนไหว ข้อมูลที่เราเก็บรวมรวมบางประเภทอาจเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนหรือที่มีลักษณะอ่อนไหว ซึ่งหมายความรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับ เชื้อชาติ ข้อมูลหมายเลขประจำตัวประชาชน ความเชื่อทางศาสนา ข้อมูลประวัติของท่าน (เช่น ข้อมูลทางการเงิน และ ประวัติอาชญากรรม เท่าที่กฎหมายอนุญาต) ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ สถานภาพสมรส หรือข้อมูลชีวภาพ แล้วแต่กรณี เราเก็บรวมรวบข้อมูลเหล่านี้เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน และ/หรือ เมื่อมีความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้

4.3 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ ในฐานะบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย กรุณาอย่าอนุญาตให้ผู้เยาว์ภายใต้การดูแลของท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท คิวเปอร์ จำกัด ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ถูกเปิดเผยแก่บริษัท คิวเปอร์ จำกัด ให้ถือว่า ท่านยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์นั้น และยอมรับและตกลงที่จะผูกพันต่อนโยบายนี้และรับผิดชอบต่อการกระทำของผู้เยาว์มา ณ ที่นี้

4.4 เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่เรา ในบางกรณี ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น (เช่น คู่สมรส สมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อน) แก่เรา ตัวอย่างเช่น ท่านอาจระบุพวกเขาเป็นบุคคลสำหรับติดต่อกรณีฉุกเฉิน หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่เรา ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านได้รับความยินยอมให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บริษัท คิวเปอร์ จำกัดตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้

4.5 ภายหลังจากท่านได้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว เมื่อท่านดำเนินการกรอกประวัติ ส่วนตัวและข้อมูลต่างๆ และ กดสมัครสมาชิกโดยความสมัครใจ ถือว่าท่านให้ความยินยอมให้อนุญาตให้บริษัทเก็บ ข้อมูลส่วนตัวของท่าน แต่ถ้าท่านไม่อนุญาตกรุณายุติการใช้แอปพลิเคชัน QPER ของบริษัทในทันที 

4.6 หลังจากยืนยันตัวตน หากภายหลังบริษัทตรวจพบว่าท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็น เท็จ ทั้งหมด หรือ บางส่วน ทางบริษัทจะระงับการใช้บัญชีของท่านชั่วคราว และ ให้ท่านส่ง หลักฐานเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลภายใน15วัน นับแต่วันที่ตรวจพบ หากพ้น กำ หนดดัง กล่าวทางบริษัท ขอสงวนสิทธิในการลบบัญชีของท่าน และ จะไม่รับผิดชอบต่อความ เสียหายใดๆที่เกิดขึ้น

5. การยกเลิกความยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคล

ภายหลังจากท่านยินยอมให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทางระบบอาจมีการนําเสนอ สินค้าและบริการ ที่น่าสนใจ ทั้งการส่งจดหมาย และหรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email address)  SMS กรณีที่ท่านให้เบอร์มือถือลงทะเบียนไว้ สื่อสารในกรณีที่มีการส่งเสริมการขาย และสิทธิพิเศษที่เป็นประโยชน์กับท่าน ในกรณีที่ท่านไม่ต้องการรับข้อมูลหรือ ต้องการยกเลิกการให้ความยินยอมในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล สามารถส่งอีเมล์ยกเลิก ได้ที่ helpdesk@qper.co

6. ช่องทางการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

6.1 ทางบริษัทเก็บรวบรวมข้อมูล ของท่านจากการสมัครการใช้งาน จากเว็บไซต์ และ ทาง แอปพลิเคชัน หรือ ช่องทางอื่น ๆที่เป็นเครือข่ายของทางบริษัททั้ งในปัจจุบันและที่จะมีต่อไปใน อนาคต หรือ จากเครือข่ายพันธมิตรคู่ค้าของบริษัท 

6.2 บริษัทไม่รับประกันหรือรับผิดชอบในกรณีที่ท่านเชื่อมโยงบัญชีไปยังเว็บไซต์ภายนอก ( Third Parties ) เช่น Google Facebook YouTube รวมทั้ง เว็บไซต์ หรือสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ ในกรณีที่ท่านได้เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ภายนอก ข้อมูลของท่านอาจถูกจัดเก็บ และ ข้อมูลเหล่านั้น อาจถูกแบ่งปันกลับมายังทาง บริษัทได้เช่นกัน

 

7. การใช้คุกกี้ ในการเก็บข้อมูล

ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์สูงสุดในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาและนําเสนอ สินค้าและการให้บริการ รวมทั้งการ ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าถึง โดยง่ายหรือนําไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม ทางบริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านทาง “คุกกี้” ( Cookie ) เพื่อในไปใช้ในการพัฒนาการให้บริการ เพื่อให้ท่านพอใจอย่างสูงสุด

8. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลและจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ แต่ถ้ามีความจําเป็นบริษัทจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีดังต่อไปนี้

8.1 ได้รับอนุญาตหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

8.2 เปิดเผยตามคำสั่งศาล และหน่วยงานราชการต่างๆที่มีสิทธิเข้าถึงตามกฎหมายกำหนด

8.3 เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย 

8.4 เป็นการจําเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือ เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคําขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น 

8.5 เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือบุคคลอื่น เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้ 

8.6 เป็นการจําเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

8.7 เป็นการจําเป็นกรณีที่มีการปลุกระดม หรือ ป้องกันภัย หรือ ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

9. ความปลอดภัย

ทางบริษัท ตระหนักและให้ความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล ทางบริษัทได้ใช้มาตรการ ต่างๆที่ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งจํากัดการเข้าถึงข้อมูล และ การเข้าสู่ระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต หากท่านพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ ปลอดภัยหรือถูกเปิดเผย สามารถแจ้งกลับมายังบริษัท เพื่อดำเนินการตามความเหมาะสม

10. การแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

ทางบริษัทมุ่งมันในการพัฒนาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย ดังนั้นบริษัทอาจมีการปรับปรุงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว และทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ในกรณีที่มีการ ปรับปรุงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว ทางบริษัทจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ หรือ ทาง แอปพลิเคชัน เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้งานของท่าน โปรดติดตามอัพเดทประกาศนโยบาย ความเป็นส่วนตัวอยางสม่ำสมอ หลังจากที่มีการปรับปรุงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว และ ท่าน ยังคงใช้งานแอพพิเคชั่นต่อ ถือว่าท่านยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับที่แก้ไขและยินยอม ให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป

11. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังรัฐ เมือง ระหว่างประเทศ

ในกรณีที่มีความจำเป็นที่ต้องโอนข้อมูลไปยังหน่วยงานที่ร้องขอหรือหน่วยงานประเทศอื่น เราจะขอความยินยอมและสมัครใจจากท่านในการโอนข้อมูล และจะรักษาความปลอดภัยเท่ากฎหมายอนุญาตให้ส่งข้อมูล ประวัติ ส่วนบุคคลของท่านเพื่อความปลอดภัยและคุ้มครองตามความเหมาะสมในฐานะผู้ใช้บริการ